Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

Six Sigma Fekete Öves képzés

A képzés célja:

A program célja a Six Sigma green belt képzésen megszerzett ismeretek elmélyítése. A green belt képzésben számos módszertan és technika ismerete fontos, ugyanakkor nem feltétel az ezek mögötti komplex matematikai-statisztikai törvények mélyreható tudása. Ezen a tanfolyamon a résztvevők nagyon alapos háttérismereteket kapnak, hogy bármilyen technológiai vagy folyamatbeli probléma esetén önállóan legyenek képesek meghatározni az adott probléma elemzéséhez leginkább alkalmas módszertant - akár több, egymást kiegészítő technikát, vagy eszközt is - majd az eredményeket helyesen értelmezve gyorsan tudjanak dönteni a beavatkozás szükséges módjáról és mértékéről.

Röviden a „Six sigma”-ról:

A hat szigma-módszer olyan, az információelmélet és statisztika szemléletére alapozó (adatfeldolgozás-központú) vállalatirányítási módszer, amely hat nagyobb lépésre (meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat) tagolja a vállalati folyamatok javítására és fejlesztésére szolgáló eljárások összességét. A módszer nemcsak a vállalat működésének feltérképezéséhez kíván támpontokat adni, hanem, lévén egy strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program, annak javításához is. A hat szigma módszer a cég teljesítményét, a folyamatok eredményességét mérhető adatokon alapuló elemzéssel fokozza, javítja, amelynek nagyságrendje egyszerűbben fogalmazva az egymillió művelet/darabra eső hibák száma. A 6 Sigma fejlesztések célja a 3, 4, vagy még annál is kevesebb hiba egymillióból. A minőségfejlesztő, eredményes megoldáshoz pontos, hasznos, és nem költséges adatok gyűjtésére és elemzésére van szükség, és a meglévő vállalati információs rendszert például statisztikai elemző rendszerrel kell összekapcsolni. Tehát a cél a cég költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény realizálása, az ügyfél elégedettségének elérése.

A hat szigma módszert nemcsak a gyártóiparban, hanem a szolgáltatásban és tranzakciós (pl. banki, számítástechnikai) környezetekben is használják, de kisebb folyamatok – például: fejlesztés, szolgáltatás, adminisztráció stb. vagy gépek, egységek stb. – működésének javítására is használható. A dokumentált minőségirányítási rendszerek mellett a hat szigma projektek teszik a vállalatok működését igazán hatékonnyá, ami annak köszönhető, hogy a matematikai-statisztikai módszereket igen intenzíven alkalmazzák.

A módszer alkalmazása úgy történik, hogy az abban jártas, főleg műszaki, pénzügyi hátterű személyek rendszeresen ellenőrzik a vállalati folyamatokat, és egyfajta edzőként továbbképzik az egyes vállalati területek hat szigmás feladatokra is kijelölt vezetőit. A hat szigmás tudás jelölésére a dzsúdóból átvett fokozatokat használják, így vannak zöld öves, fekete öves és mester kategóriás hat szigmás tanácsadók, vezetők.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltétele a Zöld-öves tanfolyam elvégzése, elvégzéséről bizonyítvány másolata.

Kapcsolódó képzések

Rólunk mondták:

"Kellemes környezetben, jól felkészült, kitűnő végzettségű és tapasztalattal rendelkező Six Sigma Fekete öves képzés, nem a megszokott vállalati, irodai környezetben. Mindenkinek csak ajánlani tudom!" Vatai Lili (Vodafone Magyarország)

"Logikus, gyakorlatias, valódi hasznos tudás, szakértő oktatókkal." Papp Zoltán (Unisys Magyarország Kft.)

"Magasszintű tudás az oktatók részéről, párosulva abszolút tanulóbarát megközelítéssel. A tanfolyam tematikája logikus felépítésű, követhető, könnyen adaptálható a mindennapi gyakorlatban." Csongrádi Éva (Unisys Magyarország Kft.)

Még több referenciáért kattintson IDE.

Tematika:

A képzés tantermi foglakozásokból és a tantermi foglalkozások között és után elvégzendő munkahelyi munkából áll.

A tantermi foglalkozások 8 blokkból állnak, megtartásukra 4 alkalommal, 2-2- napos időtartamban kerül sor.

A fekete öves képzés a zöld öves képzésre alapozva az alábbi témakörökre helyezi a hangsúlyt:

 • six szigma projekt témakiválasztása legalább 2 – 3 saját munkahelyi folyamat értékelése alapján,
 • a kiválasztott six szigma projekt megtervezése és megvalósításának vezetése,
 • adatrendezés és adatelemzés matematikai-statisztikai módszerekkel, Minitab alkalmazásával,
 • kísérlettervezés, megoldási javaslatok kidolgozása és bevezetése.

A saját munkahelyi folyamatok összehasonlításához szükséges, hogy a folyamatokra vonatkozó leírások és adatsorok, a képzés indításakor, a résztvevők számára rendelkezésre álljanak.

A projektfeladatok elvégzésére részben a tantermi foglalkozás keretében, részben pedig a tantermi foglalkozások közötti időszakban, illetve az utolsó tantermi foglalkozást követően, munkahelyi munkával kerül sor.

A munkahelyi munka elvégezhetősége érdekében a 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2 – 3 hét időközzel követik egymást. Felhívjuk a képzésben résztvevők, illetve a beiskolázó munkáltatók figyelmét, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentős mértékben befolyásolja a képzés eredményességét.

A képzésről oklevelet adunk ki, melynek feltétele

 • a képzés utolsó napján eredményes írásbeli vizsga tétele,
 • a kiválasztott témájú six szigma projekt megfelelő színvonalú elvégzése, dokumentálása és benyújtása, legkésőbb az utolsó képzési napot követő 30. naptári napig.

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:

 1. előadás jellegű rész a projekt során elvégzendő feladatokról és módszerekről,
 2. egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás,
 3. az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók,
 4. az adott feladat folytatására vonatkozó tréneri javaslat,
 5. a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái.

A munkahelyi munka összetevői:

 1. a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával,
 2. az elvégzett feladat és eredményének dokumentálása prezentációra alkalmas formában,
 3. a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)

Képzési blokkok:

0. blokk: Bevezetés

 • A Six Sigma Fekete Öves képzési program tematikájának ismertetése
 • Hat szigma szakaszok áttekintése, zöld öves ismeretek alapján
 • Témajavaslatok, témakiválasztás
 • Projektelőkészítő ismeretek, feladatok
 • Feketeöves projekt megtervezésének és megvalósításának lépései

1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Témaválasztás folyamat-értékelések alapján
 • Vizsgálati terv készítése SIPOC módszerrel
 • Folyamatábra és folyamattérkép készítése (Process mapping)
 • Problématérkép készítése, fókuszterületek kijelölése, gyökér okok keresése módszer-kombinációkkal (KJ térkép, FTA, ETA, Ishikawa)
 • Hipotézisállítás meglévő adatok elsődleges elemzésével
 • Folyamatjavítás eredményeinek megbecslése
 • Projektjavaslat összeállítása

További módszerek áttekintése

 • Követelmény-struktúra vizsgálat (RS – Requirement structuring)
 • Ok – következmény elemzés (CCA – Cause-Consequence Analysis)

2. blokk: Six szigma projekt megtervezése a kiválasztott témára (Projekt planning), jelen helyzet adatainak mérése, feldolgozása, kiegészítése (Measure)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Feladatjegyzék és ütemterv összeállítása mérésre, kiértékelésre, hipotézisigazolásra, az egyes feladatokhoz szükséges erőforrásigény meghatározása
 • Projekt terv készítése, a projektvezetés feladatai és módszerei
 • Szabályozó kártyák készítése a vizsgált folyamat jelenlegi állapotára
 • Folyamatképesség és szabályozottság vizsgálata
 • Kiegészítő mérési terv készítése (Measure Plan)
 • Alapsokaság és rétegek meghatározása
 • Mérési helyek kijelölése
 • Mintanagyság és mintavételi mód meghatározása
 • Mért jellemzők és mérési módok meghatározása
 • Mérés, adatrendezés

További módszerek áttekintése:

 • Felesleges elemek keresése (8 types of waste)
 • Értéknövekedési szakadékok (Value Stream gap)

Munkahelyi feladatok:

 • A témaválasztás, gyökérok-keresés feladatainak befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, a 3. blokkban történő adatfeldolgozásokhoz és a 4. blokkban szereplő elemzésekhez mérések elvégzése, adatok biztosítása
 • Feladatjegyzék és ütemterv készítésének befejezése, projektterv összeállítása

3. blokk: Adatok statisztikai feldolgozása, elemzése (Analyze I.), Minitab alkalmazása

A résztvevők prezentációi:
Az 1. és 2. blokk eredményeinek, a vizsgált folyamat meglévő és a mért adatai adatrendezésének, egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Statisztikai alapok: mérési skálák, mintavétel, mintavételi hibák
 • Leíró statisztika: adatok rendezése, gyakorisági diagram, kumulált relatív gyakoriság, középérték mutatók, ingadozás mérőszámai
 • Minitab alkalmazása: menürendszer, adatok betöltése, adatkezelési lehetőségek, grafikus ábrák, statisztikai próbák
 • Elemzések: változók megadása, eredmény a Session ablakban, grafikus ábrázolás, Brush Mode
 • A statisztikai folyamatszabályzás elve, eszközei, alkalmazása (SPC Statistical Process Control)
 • A folyamatszabályozó kártyák fajtái, szerkezete, alkalmazásuk
 • Változó adatok szabályozókártyái (Continuous SPC), példák átlag, vagy medián és szóródás, vagy terjedelem kártyákra
 • Attributív adatok szabályozókártyái (Attributes SPC), példák „p”, vagy „np” és „c”, vagy „u” kártyákra
 • Adatsorok elemzése, folyamatképesség megállapítása (Process Capability)
 • Adateloszlások elemzése, szabályozottság vizsgálata (Analysis Distributions)
 • Hipotézisvizsgálat (Hypothesis Testing)
 • Egyéni, vagy kiscsoportos feladatvégzés - a saját gyökérok hipotézisek helyességének vizsgálata

További ismeretek:

 • Hasznos menüpontok az adatkezeléshez

4. blokk: Minitab alkalmazásának folytatása (Analyze II.)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Elméleti eloszlások: Binomiális-, Poisson-, Exponenciális-, Gauss eloszlás
 • Becslés: pontbecslés, intervallumbecslés
 • Szabályozottság, képesség, folyamatteljesítmény, ellenőrző kártyák
 • Mérési rendszerek: rendszerjellemzők, mérőeszköz-képesség elemzés, mérőrendszer elfogadás, minősítéses R&R vizsgálat

További ismeretek:

 • A valószínűségelmélet egyéb kapcsolódó területei

5. blokk: Folyamatjavítás (Improve)

A résztvevők prezentációi:
A projektterv és a 3. és 4. blokk eredményeinek, az elemzések alapján tett megállapításoknak, egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • A folyamatjavítás feladatai, hibajavítás, és kapcsolódó termékfejlesztés
 • A folyamatjavítás egyéni és csoportos módszereinek alkalmazása (zöld öves és további módszerek: Taguchi modell, Kano modell, Voice of Customer, Value Stream Mapping)
 • Megoldási hipotézisek felállítása
 • Kísérlettervezés (DOE – Design of Experiments)
 • Hipotézisigazoláshoz mérési terv készítése, mérés, adatfeldolgozás
 • Folyamatképességi mutatók meghatározása („cp” és „cpk”)

További módszerek:

 • Poka Yoke
 • 7 Levers
 • Pull/Puss
 • Cost-Benefit Analysis

Munkahelyi feladatok:

 • Folyamatjavítás megoldási lehetőségeinek feltárása
 • A megoldási hipotézisek igazolása, kísérlettervezés, mérés, adatfeldolgozás
 • Megoldási terv készítése

6. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Control)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Példaszerű bevezetési terv kiválasztott megoldási javaslatokra
 • A folyamat újraszabályozása, a betanítási és tudásfenntartási rend kialakítása, az aktuális érintettek betanítása (Process re-engineering)
 • Folyamatfelügyeleti mérési és tényeken alapuló vezetési rendszer kialakítása és bevezetése (Control Plan/Reporting)
 • A folyamat átadása a folyamatfelelősöknek (Handing over to Process Responsibles)
 • Az első felülvizsgálat megtervezése (Audit Plan)

További módszerek:

 • Teljesítmény-menedzsment módszerek (Performance Management)

7. blokk

A résztvevők prezentációi:
Az 5. és 6. blokk eredményeinek, a hipotézisek, kísérletek, mérési tervek, mért adatok és feldolgozásuk, azok alapján tett megállapításoknak, egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Projektenkénti konzultáció a kísérletekről, mérésekről, adatfeldolgozásokról
 • Közös értékelések, tréneri javaslatok
 • Példák specifikus statisztikai elemző módszerek alkalmazására

8. blokk: Záró foglalkozás

Délelőtt: A projekt egészének bemutatása a vizsgabizottság részére, zsűrizés
Délután: Írásos vizsga a tantermi foglalkozások témaköreiből

Munkahelyi feladatok:

 • A projekt befejezése, dokumentálása

VIZSGA
+2 hónap a Black Belt projektek leadásáig

Előadók:

Baross Szabolcs - Egyetemi oktató, Six Sigma Black Belt

E. János - Egyetemi oktató

A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Érdekel, más időpontban                            Kihelyezett képzés érdekel
Amennyiben kihelyzett képzésről érdeklődik, kérjük az e-mailben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit.

Jelentkezés

+ TÜV vizsga a kiválasztott képzéshez

Ideje: 2019.07.26.
Ára: 33 .000 Ft + ÁFA (bruttó 41.910 Ft)
A vizsga díja tartalmazza a TÜV tanúsítványt is.
Ideje: 2020.01.24.
Ára: 33 .000 Ft + ÁFA (bruttó 41.910 Ft)
A vizsga díja tartalmazza a TÜV tanúsítványt is.

Six Sigma Black Belt képzés

Ideje: 2019.04.15-16., 04.29-30., 05.13-14., 05.27-28., 07.26.
Ára: 357 .000 Ft + ÁFA (bruttó 453.390 Ft)
Kedvezményes ár április 1-ig: 339.150 Ft + ÁFA
Vizsga: 2019.07.26.
Ideje: 2019.10.14-15., 10.28-29., 11.11-12., 11.25-26., 2020.01.24.
Ára: 357 .000 Ft + ÁFA (bruttó 453.390 Ft)
Kedvezményes ár szeptember 30-ig: 339.150 Ft + ÁFA
Vizsga: 2020.01.24.

Adja meg a létszámot és kattintson a "Megrendelem" gombra!

Képzéseink 3-6 havonta ismétlődnek. Amennyiben nem talál Önnek megfelelő időpontot, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Tanfolyam jelentkezés lemondásának következményei
A képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. A 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyam díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön illetve kollégája egy későbbi időponton a tanfolyamot még elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség...) tudunk új időpontot felajánlani.
Bővebben a részvételi feltételekről, kérjük kattintson ide.

Ezen képzésünk szabad szolgáltatásként folytatott ÁFÁ-s képzés.


A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Képek az előadó termeinkről

Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk